Roszczenia O Brak Platności

WSPARCIE PRAWNE

Roszczenia O Brak Platności

Działania w przypadku nieterminowej zapłaty weksli, czeków, zapisów wekslowych…

Postępowanie windykacyjne rozpocznie się poprzez skrótowy pozew, do którego dołączony będzie tytuł wekslowy.

Sąd przeanalizuje, poprzez postanowienie, formalną poprawność tytułu wekslowego i jeśli uznany zostanie za zgodny, podejmie następujące środki bez dalszych formalności:

  • Wzywanie dłużnika do zapłaty w ciągu dziesięciu dni.
  • Nakaz natychmiastowego zabezpieczenia majątku dłużnika na kwotę wymienioną w tytule egzekucyjnym, z dodatkowym zabezpieczeniem na odsetki za zwłokę, koszty i opłaty, na wypadek braku odpowiedzi na wezwanie do zapłaty.

Do postępowania monitorowego może przystąpić osoba, która żąda od innego dłużnika zapłaty określonej kwoty należności pieniężnej, która jest przeterminowana i wymagalna, i nie przekracza 250 000 euro, jeżeli taki dług o tej kwocie jest udokumentowany jednym z poniższych sposobów:

  • Za pomocą dokumentów, niezależnie od ich formy i rodzaju lub nośnika, które są podpisane przez dłużnika lub zawierają jego pieczęć, odcisk lub znak lub jakikolwiek inny fizyczny lub elektroniczny ślad pochodzący od dłużnika.
  • Za pomocą faktur, listów przewozowych, zaświadczeń, telegramów, telefaksów lub innych dokumentów, które, nawet jednostronnie stworzone przez wierzyciela, są zwykle stosowane do udokumentowania kredytów i długów w relacjach istniejących między wierzycielem a dłużnikiem.

Roszczenia dotyczące Długów i Niespłacalności

Rodzaje procesów rozstrzygających

Wszelki spór sądowy między stronami, dla którego ustawa nie przewiduje innego trybu postępowania, będzie rozstrzygany w odpowiednim procesie rozstrzygającym.

Należą do rodzaju procesów rozstrzygających:

  • Postępowanie zwykłe.
  • Postępowanie ustne.
  • Zasady określania rodzaju postępowania na podstawie wartości przedmiotu sporu stosuje się jedynie w braku przepisu dotyczącego właściwości materiałowej.

Doświadczeni prawnicy w zakresie obrony cywilnej

Wysokość wartości przedmiotu sporu w postępowaniach cywilnych będzie ustalana na podstawie ekonomicznego interesu wynikającego z powództwa, który będzie obliczany zgodnie z następującymi zasadami:

Jeśli żądana jest określona kwota pieniężna, wartość powództwa będzie reprezentowana przez tę kwotę, a jeśli brakuje precyzyjności, nawet w sposób względny, powództwo będzie uważane za o wartości nieokreślonej.

Jeżeli przedmiotem postępowania jest wyrok na wydanie ruchomości lub nieruchomości, niezależnie od tego, czy roszczenie opiera się na prawach rzeczowych czy osobistych, uwzględniać się będzie wartość tych przedmiotów w chwili wniesienia powództwa, zgodnie z obowiązującymi na rynku lub w obrocie cenami dla dóbr tej samej kategorii. W celu dokonania tego obliczenia powód może posłużyć się oficjalnymi wycenami przedmiotów spornych, jeżeli nie można ustalić wartości za pomocą innych środków, przy czym wartość nieruchomości nie może być niższa niż ta, która figuruje w katastrze.

Roszczenie o niewywiązanie się z płatności czynszu

Postępowanie werbalne rozpocznie się poprzez złożenie krótkiego pozwu, w którym zawarte będą dane i okoliczności identyfikacyjne powoda i pozwanego, oraz adres lub adresy, pod którymi mogą zostać wezwani, a także jasno i precyzyjnie określone będzie, czego się żąda.

W przypadku postępowań werbalnych, w których żądana kwota nie przekracza 2000 euro, powód może złożyć swój pozew, wypełniając standardowe formularze, które w tym celu będą dostępne w odpowiednim sądzie.

IMAGEN DE RECLAMACIÓN DE IMPAGADOS
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.