Strafrechtelijke Wet

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

Strafrechtelijke Wet

Ieder mens heeft recht op leven en op zijn fysieke en morele integriteit.

Het Spaanse rechtssysteem beschouwt iedereen die geboren is met meer dan 24 uur te leven als een persoon.

De meest relevante misdaden tegen mensen, getypeerd in het Wetboek van Strafrecht, zijn doodslag, moord, verwonding of mishandeling in de gezinsomgeving, waarbij abortus, euthanasie of het aanzetten tot zelfmoord als zodanig ook wordt overwogen.

Volgens artikel 17 van de Spaanse grondwet heeft iedereen recht op vrijheid en veiligheid. Niemand kan van zijn vrijheid worden beroofd dan met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald.

Onze strafrechtadvocaten, gespecialiseerd in strafrecht, kunnen u onze professionele verdedigingsdiensten aanbieden bij misdaden die verband houden met vrijheid, aanranding en seksuele intimidatie.

Vergeet niet dat het belangrijk is dat een advocaat die gespecialiseerd is in misdaden tegen de seksuele vrijheid, of het nu gaat om intimidatie, aanranding of seksuele vrijheid, u vanaf het eerste moment bijstaat en verdedigt. Uit de aangifte op het politiebureau, de rechtbank of in gerechtelijke afhankelijkheden.

Wij adviseren u over de stappen en procedures die u op elk moment moet uitvoeren.

Er zijn twee aspecten van het begrip eer, hoewel slechts één daarvan het strafrecht is.

Subjectieve eer is de beoordeling die de persoon zelf maakt van zijn eigen kwaliteit als zodanig.

De objectieve eer is de waardering en waardering die anderen maken van de ethisch-maatschappelijke kwaliteiten van een persoon. Het is de goede reputatie die wordt genoten. De goede naam van een persoon gezien door een derde partij.

Eigendomsdelicten zijn misdrijven die bedoeld zijn om de activa van goederen en rechten van een individu, rechtspersoon of openbare instelling te ondermijnen, voor eigen winst of voor het voordeel van een derde partij.

De meest voorkomende misdrijven tegen eigendom zijn diefstal, diefstal, dit is een verzwaarde vorm van de eerste, fraude, fraude, verduistering, inbeslagname van eigendom of schade, hetzij opzettelijk of gepleegd door grove nalatigheid.

De volgende personen worden, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 311 en volgende van het Strafwetboek, beschouwd als schuldig aan een misdrijf tegen de rechten van de werknemers:

Degenen die, door middel van bedrog of misbruik van een situatie van nood, arbeids- of socialezekerheidsvoorwaarden opleggen aan de werknemers die tot hun dienst staan, die de rechten schaden, onderdrukken of beperken die worden erkend door wettelijke bepalingen, collectieve overeenkomsten of individuele contracten.

Onze strafrechtadvocaten, gespecialiseerd in strafrecht, kunnen u onze professionele verdedigingsdiensten aanbieden in misdrijven die verband houden met de volksgezondheid en drugshandel.

Vergeet niet dat het belangrijk is dat een advocaat die gespecialiseerd is in misdaden tegen de volksgezondheid en drugshandel u vanaf het eerste moment bijstaat en verdedigt. Uit de aangifte op het politiebureau, de rechtbank of in gerechtelijke afhankelijkheden.

Onze strafrechtadvocaten zullen u op elk moment adviseren over de stappen en procedures die u moet uitvoeren.

Artikel 379 Wetboek van Strafrecht

Hij die met een motorrijtuig of bromfiets rijdt met een snelheid van meer dan zestig kilometer per uur op stadswegen of tachtig kilometer per uur op interlokale wegen dan wettelijk is toegestaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie tot zes maanden of met de met geldboete van zes tot twaalf maanden of met die van werken ten behoeve van de gemeenschap van eenendertig tot negentig dagen, en in ieder geval met ontneming van het recht tot het besturen van motorrijtuigen en bromfietsen voor een tijdvak van meer dan één en maximaal vier jaar.

Met dezelfde straffen worden gestraft zij die een motorrijtuig of bromfiets besturen onder invloed van giftige drugs, verdovende middelen, psychotrope stoffen of alcoholische dranken. In ieder geval zal de persoon die rijdt met een alcoholpromillage in uitgeademde lucht van meer dan 0,60 milligram per liter of met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 1,2 gram per liter, worden veroordeeld met de genoemde straffen.

Zoals de etymologische oorsprong van de term aangeeft, is onwaarheid gelijk aan LIE of “mutatie van de waarheid”. In het strafrecht bestaat onwaarheid uit het bewust verwerven, wijzigen of creëren van niet-authentieke documenten, effecten of waarden, het simuleren van tussenkomst van een persoon in bepaalde juridische transacties of hun handtekening en verschijning in documenten, hetzij openbaar, commercieel of privaat, het usurpatie van de persoonlijkheid van een derde partij, evenals de usurpatie van openbare functies en inbreuk.

De misdaden van achterlating van het gezin zijn gebaseerd op het schenden van een wettelijke hulpplicht die inherent is aan ouderlijk gezag, voogdij en voogdij, voogdij, pleegzorg of huwelijksrelatie.

Als misdaden de ernstigste uiting zijn van de bestraffende macht van de staat, vormen overtredingen een mildere uiting van die macht.

Het gaat om gedragingen die de wetgever strafrechtelijk verwijtbaar acht, maar die vanwege de lichtheid van de feiten of het resultaat niet het karakter van een misdrijf hebben.

imagen de derecho penal
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.